تبیان، دستیار زندگی
83 معاله همچنان در صدر جدول فروش فیلم معادله بعد از 16 روز نمایش در 22 سینما، 77 میلیون تومان، برگ برنده بعد از سه روز در 15 سینما، 9 میلیون تومان، شهر زیبا بعد از 37 روز در هفت سینما 60 میلیون تومان، جوجه اردك من بعد از 30...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اخبار ادبی وهنری 30 تیر ماه 1383

معاله همچنان در صدر جدول فروش

فیلم معادلهبعد از 16 روز نمایش در 22 سینما، 77 میلیون تومان، برگ برنده بعد از سه روز در 15 سینما، 9 میلیون تومان، شهر زیبا بعد از 37 روز در هفت سینما 60 میلیون تومان، جوجه اردك من بعد از 30 روز نمایش در 10 سینما 36 میلیون تومان، زهر عسلبعد از 62 روز نمایش در 6 سینما، 171 میلیون تومان،هم نفسبعد از 51 روز نمایش در 5 سینما، 119 میلیون تومان و دشت باز بعد از 20 روز نمایش در یك سینما 3 میلیون تومان فروش داشته اند.