تبیان، دستیار زندگی
همه روزه داران از روزه خواری علنی برخی اشخاص که علنا در انظارو اماکن عمومی ومعابر تظاهر به روزه خواری می نمایند رنج مبرند و متاسف می شوند بنابراین اجرای مجازات روزه خواری مورد انتظار همه مومنین و در راستای اجرای قانون الهی و منطبق بر موادواصول معتبر قانو
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

روزه خواری علنی

روزه خواری علنی

اینکه همه روزه داران از روزه خواری علنی برخی اشخاص که علنا در انظارو اماکن عمومی ومعابر تظاهر به روزه خواری می نمایند رنج مبرند و متاسف می شوند امری واضح است

برهمین اساس وبا عنایت به اصل یکصد و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر می دارد:

"كلیه قوانین و مقررات مدنی , جزائی , مالی , اقتصادی , اداری , فرهنگی , نظامی , سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگرحاكم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است ".روزه خواری باید مجازات شرعی خود را که 25ضربه شلاق تعزیر است دارا باشد .

اجرای  مجازات روزه خواری، مورد انتظار همه مومنین و در راستای اجرای قانون الهی و منطبق بر موادواصول معتبر قانونی وحافظ حرمت ماه مارک رمضان  است  .

به علاوه  مطابق ماده 638 قانون مجازات اسلامی :"هرکس علنا در انظار عمومی و معابر تظاهر به   عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74ضربه شلاق محکوم می گردد"

بنابراین اجرای این مجازات مورد انتظار همه مومنین و در راستای اجرای قانون الهی و منطبق بر موادواصول معتبر قانونی وحافظ حرمت ماه مارک رمضان  است  .

سایت تبیان

رضا زهروی

کارشناس ارشد حقوق کیفری