تبیان، دستیار زندگی
بدان که روزه یکی از ارکان مسلمانی است ، و رسول [صلی الله علیه و آله و سلم ] گفت که خدای تعالی می گوید هر نیکویی را ده مکافات کنم تا هفتصد ، مگر روزه که آن من است –خاصه- و جزای ان می دهم . و خدای تعالی می گوید : انما یوفی ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

راه بر وی تنگ کن با گرسنگی

لامپ

در باره روزه و شرایط ان از "کیمیای سعادت" محمد غزالی

بدان که روزه یکی از ارکان مسلمانی است ، و رسول [صلی الله علیه و آله و سلم ] گفت که خدای تعالی می گوید هر نیکویی را ده مکافات کنم تا هفتصد ، مگر روزه که آن من است –خاصه- و جزای آن می دهم . و خدای تعالی می گوید : انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب ، مزد کسانی که صبر کنند از شهوات خویش اندر هیچ حساب و تقدیر نیاید ،بلکه از حد بیرون بود . و گفت  : " صبر یک نیمه ایمان است ، و روزه یک نیمه صبر است . " ...و خدای تعالی گوید :" بنده من طعام و شراب و شهوت خویش برای من بگذاشت –خاص- و جزای وی من توانم داد. " و گفت :" خواب روزه دار عبادت است "و گفت :" چون ماه رمضان دراید درهای بهشت بگشایند ، و درهای دوزخ دربندند ، و شیاطین را در بند کنند ، و منادی آواز کند :

  1. "ای طالب خیر بیا که وقت تست ، و ای جوینده شر باز ایست که نه جای تست. "

و از عظیمی فضل وی آن است که این عبادت را با خود نسبت کرد و گفت : " الصوم لی و انا اجزی به" اگر چه همه عبادات وی را هست چنانکه کعبه را خدای خانه خود خواند اگر چه همه عالم ملک وی است .

و دو خاصیت است روزه را که بدان مستحق این نسبت است :

یکی آنکه حقیقت وی ناکردن و باز داشتن است ، و این باطن است و از چشمها پوشیده و ریا را به وی راه نبود ، چه به شب نیت کند .

و دیگر آنکه قهر خدای تعالی –ابلیس- است چه لشکر وی شهوات است و روزه لشکر وی را بشکند که حقیقت وی ترک شهوت است . وبرای این رسول [صلی الله علیه و اله و سلم ] گفت که :

  1. " شیطان در درون آدمی روان است ، چون خون در تن وی ، باید که راه گذر بر وی تنگ کنی به گرسنگی."