تبیان، دستیار زندگی
از [حضرت امام ] جعفر صادق پرسید که دلیل چیست بر هستی صانع؟ گفت : بزرگتر دلیلی بر هستی او هستی من است . زیرا که اگرهستی من از من است از دو حال بیرون نباشد :...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نکته نغز

انسان متفکر

حکایتی از "جامع الحکایات " عوفی

...از [حضرت امام ] جعفر صادق پرسید که دلیل چیست بر هستی صانع؟

گفت [فرمود] : بزرگتر دلیلی بر هستی او هستی من است . زیرا که اگر هستی من از من است از دو حال بیرون نباشد : یا من آنگاه خود را هست کرده ام که هست بودم یا آنگاه که نیست بودم . اگر گویی آنگاه هست کردم که هست بودم این محال است . که هست کردن هست محال باشد . و اگر گویی آنگاه هست کردم که نیست بودم این هم محال باشد ، زیرا که از نیست هست کردن هم محال است. چون هر دو باطل باشد ، معلوم شد که من هست کرده ی هستیی ام  که نیستی بر وی محال باشد.