تبیان، دستیار زندگی
(1846) . Omoo (1847) . Mardi (1849) . Redburn (1849) . White-Jacket (1850) . Moby-Dick (1851) . Pierre (1852) . Israel Potter (1855) . Piazza Tales (1856) . The Confidence-Man (1857) . Battle Pieces (1866) . Clarel...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سالشمار آثار هرمان ملویل

.Typee (1846)

.Omoo (1847)

.Mardi (1849)

.Redburn (1849)

.White-Jacket (1850)

.Moby-Dick (1851)

.Pierre (1852)

.Israel Potter (1855)

.Piazza Tales (1856)

.The Confidence-Man (1857)

.Battle Pieces (1866)

.Clarel (1876)

.John Marr and Other Sailors (1888)

.Timoleon (1891)

.Billy Budd (posthumous, 1924)

.Uncollected Prose (1839-1856)