تبیان، دستیار زندگی
 طنز؛ شاه عباس را از عالم آرای عباسی به زمین می‌کشد
طنز؛ شاه عباس را از عالم آرای عباسی به زمین می‌کشد
طنز؛ شاه عباس را از عالم آرای عباسی به زمین می‌کشد
نویسنده «سبیل شاه عباس» گفت: در این مجموعه، نگاهی طنزآمیز به داستان های عامیانه درباره شاه عباس داشتم. تنها طنز است که می تواند به نقد بکشد و این شخصیت را از کتاب عالم آرا به زمین برساند.
طنز ایرانی الهام بخش هنرمندان كشورهای عربی است
طنز ایرانی الهام بخش هنرمندان كشورهای عربی است
طنز ایرانی الهام بخش هنرمندان كشورهای عربی است
ابوالفضل زرویی نصرآباد می گوید: تأثیر ادبیات ایران در كشورهای منطقه بسیار پر رنگ است و نمونه های بسیاری از الهام آثار هنرمندان برجسته كشورمان را در آثار هنرمندان كشورهای عربی می توان مشاهده كرد.