تبیان، دستیار زندگی
ای دل چه اندیشیده ای در عذر آن تقصیر ها ؟...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

الله گویان می شوی

الله

ای  دل چه اندیشیده ای در عذر آن تقصیر ها ؟
زان سوی او چندین وفا ، زین سوی تو چندین جفا
زانسوی او چندین کرم زین سو خلاف و بیش و کم
زان سوی او چندین نعم ، زین سوی تو چندین خطا
زین سوی تو چندین حسد ، چندین خلاف و ظن بد
زان سوی او چندین کشش ، چندان چشش ، چندان عطا
چندین چشش  از بهر چه ؟- تا جان تلخت خوش شود
چندین کشش از بهر چه ؟ - تا در رسی در اولیا
از بد پشیمان می شوی ، الله گویان می شوی
آن دم ترا او می کشد ، تا وا رهاند مر ترا
از جرم ترسان می شوی وز چاره پرسان می شوی
آن لحظه ترساننده را با خود نمی بینی چرا؟
این سو کشان سوی خوشان ، وان سو کشان با ناخوشان
یا بگذرد یا بشکند کشتی درین گردابها

دیوان شمس