تبیان، دستیار زندگی
1- خداوند از تو نخواهد پرسید كه چه اتومبیلی سوار می شدی ، بلكه خواهد پرسید كه چند نفر را كه وسیله نقلیه نداشتند به مقصد رساندی؟ 2- خداوند از تو نخواهد پرسید زیربنای خانه ات چند متر بود ، بلكه خواهد پرسید به چند نفر در خانه...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چیزهایی كه خداوند در مورد آنها از تو سؤال نمی كند :

1- خداوند از تو نخواهد پرسید كه چه اتومبیلی سوار می شدی ، بلكه خواهد پرسید كه چند نفر را كه وسیله نقلیه نداشتند به مقصد رساندی؟

2- خداوند از تو نخواهد پرسید زیربنای خانه ات چند متر بود ، بلكه خواهد پرسید به چند نفر در خانه ات خوشامد گفتی؟

3- خداوند از تو نخواهد پرسید كه چه لباس هایی در كمد داشتی ، بلكه خواهد پرسید به چند نفر لباس پوشاندی؟

4- خداوند از تو نخواهد پرسید بالاترین میزان حقوق تو چقدر بود ، بلكه خواهد پرسید آیا سزاوار گرفتن آن بودی ؟

5- خداوند از تو نخواهد پرسید عنوان و مقام شغلی تو چه بود ، بلكه خواهد پرسید آیا آن را به بهترین نحو انجام دادی ؟

6- خداوند از تو نخواهد پرسید چه تعداد دوست و رفیق داشتی ، بلكه خواهد پرسید برای چند نفر دوست و رفیق بودی ؟

7- خداوند از تو نخواهد پرسید در چه منطقه ای زندگی می كردی ، بلكه خواهد پرسید چگونه با همسایگانت رفتار كردی ؟

8- خداوند از تو نخواهد پرسید پوست تو چه رنگ بود ، بلكه خواهد پرسید كه چگونه انسانی بودی ؟

9- خداوند از تو نخواهد پرسید چرا اینقدر طول كشید تا به جست و جوی رستگاری بپردازی ، بلكه با مهربانی تو را به جای دروازه های جهنم به عمارت بهشتی خود خواهد برد .

10- خداوند از تو نخواهد پرسید كه چرا این مقاله را برای دوستانت نخواندی ، بلكه خواهد پرسید آیا از خواندن آن برای دیگران نزد وجدان خودت احساس شرمندگی می كردی؟

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.