تبیان، دستیار زندگی
چاقوی تو سیب راسر برید
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سیب ذوق کرد

سیب ذوق کرد

چاقوی تو

سیب راسر برید

خون سیب

روی دست های تو چکید

هیچ کس ولی

خون سیب را ندید

در دهان تو

سیب ذوق کرد

از ته دلش عجیب ذوق کرد

سیب ذوق کرد

سیب تکه تکه شد

تمام شد ولی

شاد بود

مثل قطره ای که می رسد به رود

سیب سرخ رو سفید شد

او به آرزوی خود رسید

آخرش  در دهان تو

شهید شد  ....

عرفان نظرآهاری

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.