تبیان، دستیار زندگی
در میدان ولی عصر تهران مردمی را دیدیم که در انتظار بودند. گفتیم شاید آنها که اکنون در انتظارند بهتر بتوانند انتظار را توصیف کنند. از آنها از انتظار پرسیدیم و این که آیا منتظر آن کسی که این میدان به نام او نام گذاری شده هستند یا نه؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

منتظران میدان ولی عصر(فیلم)

حضرت مهدی

در میدان ولی عصر تهران مردمی را دیدیم که در انتظار بودند. گفتیم شاید آنها که اکنون در انتظارند بهتر بتوانند انتظار را توصیف کنند. از آنها از انتظار پرسیدیم و این که آیا منتظر آن کسی که این میدان به نام او نام گذاری شده هستند یا نه؟

فیلم 1:                                                            play    download

فیلم 2:                                                             play   download

فیلم 3:                                                             play   download

فیلم 4:                                                             play   download

فیلم 5:                                                             play   download

فیلم 6:                                                             play   download

فیلم 7:                                                             play   download

فیلم 8:                                                             play   download