تبیان، دستیار زندگی
« فواها» با دعوت به حضور در بازی ها و تماشای المپیک، سفیران جوان المپیک آرزوها و پیام مردم کشور پهناور چین را برای تمام مردم جهان تشریح می کنند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ماهی کوچولوی المپیک

پیام آوران صلح و دوستی

پیام آور صلح و دوستی

« فواها» با دعوت به حضور در بازی ها و تماشای المپیک، سفیران جوان المپیک آرزوها و پیام مردم کشور پهناور چین را برای تمام مردم جهان تشریح می کنند.

این عروسک ها پنج جزء مهم از طبیعت را نشان می دهند: دریا، جنگل، آتش، زمین و آسمان که برگرفته از باورهای سنتی گروه ها و قوم های مختلف چینی است.

بی بی

یکی دیگر از این عروسک های زیبا، « بی بی» است که در یکی از شش حلقه المپیک دیده می شود.

در فرهنگ و هنر سنتی چین، ماهی و آب نماد موفقیت و کامیابی و وفور نعمت است.

« بی بی» حامل پیام برکت و نعمت و دعای خیر برای همگان است. یک ماهی کوچک و زیبا که نشانی قدیمی از فرهنگ چینی هاست و پیام آور« سال خوب و زندگی خوب» است.

بی بی

در میان « فواها»، (بی بی) عضو کوچک تر است و به نجابت شناخته می شود. در ورزش های آبی، قدرتمند است و رنگ آبی حلقه المپیک را منعکس می کند.

برگرفته از: روزنامه دوچرخه

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.