تبیان، دستیار زندگی
به سطح بازی، نوشته کنار آن و عبارت نوشته شده روی سبد بالن توجه کن. روی پاسخ صحیح کلیک کنید. مراقب باشید با لیزر برخورد نکنید.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دریافت بازی آموزشی