تبیان، دستیار زندگی
تبیاد : در عطاری منطق الطیر حکایات خوشبویی از بوستان ادبیات می توان یافت یکی هم همین که خواندید : صوفیی (شما بخوانید اهل دلی )در بازار راه می رفت ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

صفر مقدس (2)

صفر مقدس( 2

اولی : صوفیی می رفت در بغداد زود

در میان راه آوازی شنود

کان یکی گفت "انگبین دارم بسی

میفروشم سخت ارزان ، کو کسی؟"

شیخ صوفی گفت " ای مرد صبور

می دهی چیزی به هیچی؟"گفت "دور!

تو مگر دیوانه ای ای بوالهوس

کس به هیچی کی دهد چیزی به کس ؟"

هاتفی گفتش که" ای صوفی درآی

یک دکان زینجا که هستی برتر آی

تا به هیچی ما همه چیزت دهیم

ور دگر خواهی بسی نیزت دهیم ."

تبیاد : در عطاری منطق الطیر حکایات خوشبویی از بوستان ادبیات می توان یافت یکی هم همین که خواندید : صوفیی (شما بخوانید اهل دلی )در بازار راه می رفت فریاد دوره گردی که عسل می فروخت شنید که می گفت : عسل بسیار خوبی دارم و ارزان می فروشم . مرد از او پرسید :" آیا در ازای "هیچ" به من عسل می دهی؟" دوره گرد گفت :" برو بابا! چه کسی را دیده ای که در ازای "هیچ" چیزی بدهد؟ "

هاتفی در قلب مرد زمزمه کرد :" ای مرد تو برای خریدن نزد ما بیا و تنها قدمی ازین دکان که هستی بالاتر شو تا ببینی که ما در برابر "هیچ"، "همه چیز" به تو می دهیم و اگر از "همه چیز " بیشتر هم بخواهی به هیچت خواهیم فروخت."

دومی : آن عزیزی گفت فردا ذوالجلال

گر کند در دشت حشر از من سوال

"کای فرومانده چه آوردی ز راه؟"

گویم "از زندان چه آرند ای اله؟"

الدنیا سجن المومن ، دنیا زندان مومن است و مومن در زندان جز آرزوی رهایی "هیچ" ندارد . آیا آنروز که زندانی از زندان بیرون می آید به این نخواهد اندیشید که سهم روزها و شبهایش جز امید "هیچ" نبوده و همان امید دیروز "آزادی " امروز شده ؟ و آزادی "همه چیز " است.

سومی : سلمان از دنیا رفت و مولایش این دوبیت را بر کفن او نگاشت :

وفدت علی الکریم بغیر زاد

من الحسنات والقلب السلیم

وحمل الزاد اقبح شیء

اذ الوفود علی الکریم

"بدون هیچ زاد و توشه ای از حسنات و قلب سلیم بر شخص کریمی وارد شدم آری هرگاه مقصد حضور نزد کریم باشد آوردن زاد و توشه زشت ترین کار است."

البته سلمان از تمام ما مسلمان تر بود اما "هیچ" در دستان او یعنی "همه چیز " در دستان خدا و  امن از دستان خدا ،

کدام آغوشی گشوده می شود؟

بخش ادبی سایت تبیان


عطار هد هد هفت وادی

پرندگان منظومه منطق الطیر عطار