تبیان، دستیار زندگی
1 هفته اول (یادواره : مرحوم دکتر عباس اکرامی) پنجشنبه 25/7/81 استقلال تهران – پاس تهران (تختی تهران) جمعه 26/7/81 پیکان تهران- ذوب آهن (تختی تهران) سایپا تهران- ابومسلم خراسان (تهران) فولاد سپاهان اصفهان- صنعت نفت آبادان (اص...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

برنامه کامل دو ر رفت لیگ برتر- فصل 81


هفته اول

(یادواره : مرحوم دکتر عباس اکرامی) پنجشنبه 25/7/81

استقلال تهران – پاس تهران (تختی تهران)

جمعه 26/7/81

پیکان تهران- ذوب آهن (تختی تهران)

سایپا تهران- ابومسلم خراسان (تهران)

فولاد سپاهان اصفهان- صنعت نفت آبادان (اصفهان)

برق شیراز- پرسپولیس تهران(شیراز)

فولاد خوزستان- استقلال اهواز(اهواز)

ملوان بندر انزلی- فجر سپاسی شیراز(انزلی)

هفته دوم (یادواره : مرحوم حسین صدقیانی)

پنجشنبه 2/8/81

پاس تهران- ملوان بندر انزلی (تهران)

جمعه 3/8/81

پرسپولیس- پیکان(تختی تهران)

استقلال اهواز- برق شیراز (اهواز)

فجر سپاسی شیراز- فولاد خوزستان(شیراز)

ابومسلم خراسان- فولاد مبارکه اصفهان (سپاهان)(مشهد)

ذوب آهن -سایپا(اصفهان)

چهارشنبه8/8/81

صنعت نفت - استقلال تهران (آبادان) 1-0 به سود صنعت نفت

هفته سوم (یادواره : مرحوم پرویز دهداری)

پنجشنبه 9/8/81

پیکان تهران- استقلال اهواز (تهران)

جمعه 10/8/81

ذوب آهن- ابومسلم (اصفهان)

فولاد خوزستان- پاس (اهواز)

برق شیراز- فجر سپاسی (شیراز)

سایپا تهران- پرسپولیس(تهران)

یکشنبه 12/8/81

ملوان بندرانزلی- صنعت نفت (انزلی)

استقلال تهران- سپاهان اصفهان(تهران)

هفته چهارم(یادواره مرحوم علی دانایی فرد)

سه شنبه 14/8/81

فجر سپاسی شیراز- پیکان تهران(شیراز)

پاس تهران- برق شیراز (تهران)

استقلال اهواز- سایپا تهران(اهواز)

پرسپولیس - ذوب آهن (تهران)

جمعه 17/8/81

ابومسلم - استقلال تهران(مشهد)

صنعت نفت- فولاد خوزستان(آبادان)

سپاهان اصفهان- ملوان بندر انزلی (اصفهان)

هفته پنجم (یادواره مرحوم امیر عراقی)

پنجشنبه 30/8/81

ابومسلم- پرسپولیس(مشهد)

سایپا - فجر سپاسی شیراز(تهران)

جمعه 1/9/81

پیکان - پاس (تهران)

فولاد خوزستان- سپاهان (اهواز)

استقلال تهران- ملوان(تهران)

برق شیراز- صنعت نفت (شیراز)

ذوب آهن - استقلال اهواز(اصفهان)

هفته ششم (یادواره مرحوم محراب شاهرخ)

جمعه 15/9/81

ملوان - ابومسلم(انزلی)

صنعت نفت- پیکان (آبادان)

پاس- سایپا (تهران)

سپاهان اصفهان- برق شیراز(اصفهان)

فجر سپاسی - ذوب آهن(شیراز)

استقلال اهواز- پرسپولیس (اهواز)

شنبه 16/9/81

استقلال تهران- فولاد خوزستان در (تهران)

هفته هشتم (یادواره مرحوم حسین سرودی)

پنجشنبه 28/9/81

پاس تهران - پرسپولیس(تهران)

جمعه29/9/81

فولاد خوزستان - ابومسلم خراسان (اهواز)

صنعت نفت - ذوب آهن (آبادان)

استقلال تهران- پیکان (تهران)

ملوان - برق شیراز (انزلی)

فجر سپاسی- استقلال اهواز(شیراز)

فولاد سپاهان اصفهان - سایپا (اصفهان)

هفته نهم (یادواره : مرحوم رسول مدد نوعی)

پنجشنبه 5/10/81

سایپا - استقلال تهران (تهران)

جمعه 6/10/81

پیکان - ملوان (تهران)

ذوب آهن - سپاهان (اصفهان)

استقلال اهواز - پاس (اهواز)

ابومسلم - فجر سپاسی (مشهد)

پرسپولیس - صنعت نفت (تهران)

برق شیراز - فولاد خوزستان (شیراز)

هفته دهم (یادواره : مرحوم عبدالله ساعدی)

پنجشنبه 12/10/81

پاس - فجر سپاسی (تهران)

سپاهان - پرسپولیس (اصفهان)

جمعه 13/10/81

برق شیراز- ابومسلم (شیراز)

صنعت نفت- استقلال اهواز(آبادان)

فولاد خوزستان - پیکان (اهواز)

استقلال تهران- ذوب آهن (تهران)

ملوان - سایپا (انزلی)

هفته یازدهم (یادواره : شهید رضایی مجد)

پنجشنبه 19/10/81

ابومسلم - پاس (مشهد)

فجر سپاسی- صنعت نفت (شیراز)

پیکان - برق (شیراز)

سایپا - فولاد خوزستان (تهران)

ذوب آهن- ملوان (اصفهان)

استقلال اهواز- سپاهان (اهواز)

جمعه 20/10/81

پرسپولیس تهران - استقلال تهران (تهران)

هفته دوازدهم (یادواره : مرحوم سیروس قایقران)

پنجشنبه 26/ 10/ 81

ملوان - پرسپولیس (انزلی)

جمعه 27/ 10/ 81

پیکان - ابومسلم (تهران)

صنعت نفت - پاس (آبادان)

برق شیراز- سایپا (شیراز)

سپاهان - فجر سپاسی شیراز(اصفهان)

استقلال تهران - استقلال اهواز(تهران)

فولاد خوزستان - ذوب آهن (اهواز)

هفته سیزدهم (یادواره : مرحوم کرم نیرلو )

سپاهان - فجر سپاس شیراز(اصفهان)

پنجشبه 13/11/81

سایپا- پیکان (تهران)

پاس- پیکان (تهران)

فجر سپاسی - استقلال تهران (شیراز)

جمعه 14/11/81

ابومسلم- صنعت نفت (مشهد)

ذوب آهن- برق شیراز(اصفهان)

پرسپولیس - فولاد خوزستان(تهران)

استقلال اهواز- ملوان (اهواز)