تبیان، دستیار زندگی
تمدن غرب، جلوه یك زندگى است كه در آن دیگر معنویت و قدس اصالت ندارد و انسان موجودى نیست
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حجاب، چتر امنیت

فرهنگ، عفاف و پوشش

چتر امنیت

منشا اصلى پیدایش لباس نیاز به محفوظ ماندن، عفیف ماندن و زیبابودن است، امااشتباه است اگر تصور كنیم كه مى توانیم این همه اختلاف و تنوع راكه در لباس افراد در جوامع و دورانهاى مختلف دیده مى شود، تنهابا درنظر گرفتن این سه اصل توجیه كنیم. تاثیر فرهنگ  بر لباس مهم تر و كلى تر از آن است كه از آن در ردیف سایرتاثیرها گفتگو كنیم .

رابطه لباس و فرهنگ

فرهنگ كلى ترین بخش و نگرشى است كه یك جامعه نسبت به جهان دارد و اختلاف در لباس جوامع علاوه بر عوامل اجتماعى، اقتصادى و... ناشى از فرهنگ ها وبینش هاى مختلف آنان است .

نحوه لباس پوشیدن انسان بسته به این كه براى جهان چه معنایى قائل باشد،خود را چگونه موجودى بشناسد، چه سرنوشتى براى خود تصور كند وسعادت خود را درچه بداند، تفاوت مى كند.

اگر در جوامع غربى مذهب و قانون تعیین كننده نوع پوشش نیست، نباید تصور كرد كه مردم در انتخاب لباس آزادند. جامعه غربى با لباسى كه برتن دارد، با ما سخن مى گوید اگر به این سخن گوش دهیم فلسفه و فرهنگ غرب را خواهیم شنید.

رابطه لباس غربى با فرهنگ غربى

تمدن غرب، جلوه یك زندگى است كه در آن دیگر معنویت و قدس اصالت ندارد و انسان موجودى نیست كه حامل «روح الهى » باشد و بتواند خلیفه خدا در زمین شود. هیچ بهشتى او را به خود دعوت نمى كند، و ارزش زن به اندازه ارزش تن اوست. در چنین فرهنگى لباس وسیله اى براى پوشش تن نیست بلكه براى آرایش آن است  و آنچه مدل لباس را تعیین مى كند روانشناسى جنسى است و در حقیقت مبتكران مدهاى تازه همواره در كار تنظیم نسبت میان برهنگى وپوشیدگى هستند تا بتوانند حداكثر جلوه و جاذبه را در این جنس وحد كثر اشتیاق را در آن حنس دیگر ایجاد نمایند.

چتر امنیت

رابطه حجاب با فرهنگ اسلامى

محدودیت هایى كه برای غریزه جنسى در اسلام معین شده براى هدایت و رساندن انسان به مقصد است. تن، تنها بخشی از وجود انسان است، و انسان وظیفه خود را خطیرتر از آن مى بیند كه تنهابه «بدن نمایى » و آرایش جسم بپردازد... لباس به تن نمى كند كه تن را عرضه كند، بلكه لباس مى پوشد تا خود را بپوشد.

لباس براى او یك حریم است به منزله دیوارى و دژى است كه تن را از دستبرد محفوظ مى دارد و كرامت او را حفظ مى كند.

لباس براى آن است كه تحریك جنسى را كم كند نه آن كه بر قدرت تحریك بیفزاید، لباس پوست دوم انسان نیست، بلكه خانه اول اوست.

لباس و سر ضمیر

آرایش و نوع لباس از سرضمیرانسان خبر مى دهد. همچنین لباس تحت تاثیر فرهنگ و معرف شخصیت افراد هست. میان شخصیت افراد وفرهنگ عمومى نیز ارتباطى قوى وجود دارد. نیاز به ابراز وجود خود به دیگران در جامعه فاقد ارزش هاى معنوى، به این دلیل است كه تنها جامعه اصالت دارد و فرصت بودن و نشان دادن و لذت بردن تنها چند روزى است.

در جامعه هاى غربى كه نظام ادارى محكم و تسلط دولتها بر آموزش و پرورش ووسایل ارتباط جمعى، افراد جامعه را روزبه روز به هم شبیه ترمى كند...

فرد وقتى نتواند خود را از راههاى منطقى ومعقول ممتاز و مشخص كند به هراقدام دیگرى دست مى زند و سعى مى كند با ایجاد هرگونه تغییرى در شكل لباس و نوع آرایش سرو صورت توجه دیگران را به خود جلب كند و خود را از گم شدن درجامعه نجات دهد.

چرا كه او كه به حقیقتى برتر از جامعه مثلا خدا معتقد نیست و گم شدن در جامعه را فناى شخصیت و مرگ خودمى داند.»

منطق عفاف

-1 زنى كه تن و اندام خود را در معرض دید مى گذارد مى خواهد  به جای انسانیت، با زنانگى خود جایى براى خود در دل ها یاشخصیت ها بیابد.  در ان زمان كار به اینجا مى كشد كه دیگر از زن نه به عنوان یك موجود داراى شخصیت و هویت بلكه ازاجزاى بدن او صحبت مى آید .

2- بى بندوبارى در پوشش، بى بندوبارى در تحریك است وبى بندوبارى در تحریك بنیاد خانواده را متلاشى مى كند. غریزه جنسى یكى از علل مهم ازدواج و به وجود آمدن خانواده است. اماپس از ازدواج هرچه زمانى مى گذرد، نقش غریزه جنسى در حفظ دوام خانواده كمتر مى شود و به جاى آن نقش عشق، تفاهم و وفادارى دربقاى خانواده بیشتر مى شود. هم در اینجا باید گفت كه  بى حجابى ریشه رخت خانواده را مى خشكاند...

سخن آخر

و اینك تمدن غرب، چنین وانمود مى كند كه مى خواهد براى انسان لباس بدوزد... اما در حقیقت به جاى آن كه لباس برتن او كند، او را برهنه ساخته است. آیا در این جهان كه همه اسیر و شیفته تبلیغات غرب شده اند مردمى پیدا مى شوند كه دلى به پاكى آن كودك داشته باشندو فریاد برآورند كه آنچه به نام لباس در غرب به تن انسان مى پوشانند، لباس نیست، بلكه برهنگى است.

چرا آن مردم، ما نباشیم ؟

 منبع: مرکز امور زنان و خانواده

مقالات مرتیط

تاریخ حجاب

تبدیل شدن حجاب به مد

حجاب ضد استعمار

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.