تبیان، دستیار زندگی
یارهای استعدادیابی شامل آزمونها، استانداردها و الگوهای مطلوبی هستند كه یك رشته ورزشی دارا می باشد، به خصوص در فعالیتهای استقامتی یا فعالیتهایی كه حجم بالایی از كار سخت را می طلبند. اساس انتخاب نهایی یك قهرمان ظرفیت كاری و توا...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

راهنمایی برای معیارهای استعداد یابیورزشی

معیارهای استعدادیابی شامل آزمونها، استانداردها و الگوهای مطلوبی هستند كه یك رشته ورزشی دارا می باشد، به خصوص در فعالیتهای استقامتی یا فعالیتهایی كه حجم بالایی از كار سخت را می طلبند.

اساس انتخاب نهایی یك قهرمان ظرفیت كاری و توانایی بدنی برگشت به حالت اولیه او درفواصل بین تمرینات و مسابقات می باشد. دراگان (1978) معیارهای ذیل را برای آزمون های استعداد یابی در نظر گرفته است كه عبارتنداز:

دوو میدانی

دوهای سرعت

1- كاهش زمان عكس العمل و افزایش توانایی تكرار فعالیتعای عكس العملی

2- قابلیت تحریك پذیری عصبی – عضلانی

3- هماهنگی و ظرفیت بالای آرامش عضلانی

4- توانایی غلبه بر فشارهای وارده

5- نسبت لگن به قد و پاهای بلند

دوهای نیمه استقامت

1- توان بی هوازی و حداكثر اكسیژن گیری در هر كیلو گرم از وزن بدن

2- تحمل غلظت بالای اسید لاكتیك و كمبود اكسیژن

3- توانایی غلبه بر فشارهای وارده

4- ظرفیت تمركز بالا و توانایی حفظ آن برای مدت طولانی

دوهای استقامتی و پیاده روی

1- قابلیت مصرف اكسیژن بالا در هر كیلو گرم از وزن بدن

2- حجم ضربه ای بالا

3- مقاومت زیاد در برابر خستگی و داشتن انگیزه و استقامت

پرش ها

1- عكس العمل و قدرت انفجاری

2- قد و پاهای بلند

3- توان بی هوازی بالا

4- توانایی غلبه بر فشارهای وارده

5- ظرفیت تمركز بالا و توانایی حفظ آن برای مدت طولانی

پرتابها

1- قد بلند و قامت عضلانی

2- توان بی هوازی بالا

3- عریض بودن شانه ها

4- عكس العمل سریع

5- ظرفیت تمركز بالا و توانایی حفظ آن برای مدت طولانی

بسكتبال

1- قد بلند و دستهای كشیده

2- توان بی هوازی بالا

3- ظرفیت هوازی بالا

4- هماهنگی

5- مقاومت علیه خستگی و فشار

6- هوش تاكتیكی  و روحیه دسته جمعی داشتن

بوكس

1- ظرفیت تمركز بالا

2- شجاعت

3- عكس العمل

4- هماهنگی و هوش تاكتیكی

5- ظرفیت هوازی بالا

6- توان بی هوازی بالا

دوچرخه سواری

1- ظرفیت بی هوازی بالا

2- حجم ضربه ای و ظرفیت اكسیژن گیری بالا

3- توانایی غلبه برفشارهای وارده

4- استفامت

شیرجه

1- تعادل دهلیزی ( در گوش میانی)

2- شجاعت

3- هماهنگی

4- ظرفیت تمركز بالا

5- توانایی غلبه براسترس

بدنسازی

1- هماهنگی و روحیه زیبا پرستی

2- تعادل دهلیزی ( گوش میانی)

3- توسعه هماهنگی عصبی – عضلانی

4- ظرفیت هوازی و بی هوازی

شمشیربازی

1- عكس العمل سریع

2- هماهنگی

3- هوش تاكتیكی

4- غلبه برخستگی و استرس

5- ظرفیت هوازی و بی هوازی بالا

ژیمناستیك

1- هماهنگی، انعطاف پذیری، توان

2- تعادل دهلیزی ( گوش میانی)

3- استقامت

4- ظرفیت غلبه بر فشارهای وارده و تعادل روحی

5- توان بی هوازی بالا

6- قد كوتاه تا متوسط

هاكی

1- قد بلند، دستهای كشیده و عریض بودن شانه ها

2- هوش تاكتیكی، شجاعت، روحیه تعاون

3- ظرفیت هوازی و بی هوازی بالا

4- قوی و تنومند

جودو

1- هماهنگی

2- عكس العمل سریع

3- هوش تاكتیكی

4- عریض بودن شانه ها

قایقرانی ( كایاك و كانو)

1- ظرفیت هوازی و بی هوازی بالا

2- هماهنگی، تمركز بالا

3- قد بلند، دست و پاهای كشیده و عریض بودن شانه ها

4- مقاومت برعلیه خستگی و استرس

تیراندازی

1- هماهنگی حركتی - بینایی

2- عكس العمل سریع

3- تمركز بالا، مقاومت در برابر خستگی

4- تعادل روانی

فوتبال

1- هماهنگی، روحیه فعالیت دسته جمعی

2- مقاومت علیه خستگی و فشار

3- ظرفیت هوازی و بی هوازی بالا

4- هوش تاكتیكی

شنا

1- جرم حجمی پایین بدن

2- دستهای كشیده و كف پاهای پهن، عریض بودن شانه ها

3- ظرفیت هوازی و بی هوازی بالا

والیبال

1- قد بلند، دستهای كشیده و عریض بودن شانه ها

2- ظرفیت هوازی و بی هوازی بالا

3- مقاومت علیه خستگی و استرس

4- هوش تاكتیكی و روحیه دسته جمعی

واترپلو

1- قد بلند، عریض بودن شانه ها

2- ظرفیت هوازی و بی هوازی بالا

3- هوش تاكتیكی و روحیه دسته جمعی

4- مقاومت علیه خستگی و فشار

وزنه برداری

1- توان بالا

2- عریض بودن شانه ها

3- هماهنگی

4- مقاومت برعلیه خستگی و فشار

كشتی

1- هماهنگی و عكس العمل بالا

2- ظرفیت هوازی و بی هوازی بالا

3- هوش تاكتیكی

4- عریض بودن شانه ها، دستهای كشیده

علی صالح نیا – مشاور و كارشناس ورزش تبیان

منبع :

Periodization, Theory and Method Of Iearning Tudor o. BOMPA PhD.

Yourk university.