تبیان، دستیار زندگی
هر یکی که بسته شد دویی باز شد و هر دویی که بسته شد چهاری و این تصاعد شریف به مرگ ختم خواهد شد تا هشتی باز شود
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
آرامش تصاعدی
سیب

فی سبب الرزق

آن نبینی که پیشتر ز وجود
چون تو را کرد در رحم موجود؟
روزیت داد نُه مه از خونی
کردگار حکیم بیچونی
در شکم مادرت همی پرورد
بعد نه ماه در وجود آورد
آن در رزق چُست بر تو ببست
دو در بهترت بداد به دست
بعد از آن اِلف داد با پستان
روز و شب پیش تو دو چشمه روان
گفت زین هر دوان همی آشام
«کل هنیئاً» که نیست بر تو حرام
چون نمودت فطام بعد دو سال،
شد دگرگون تو را همه احوال
داد رزق تو از دو دست و دو پای
زین بگیر و از آن برو هر جای
گرد دو در بر تو بسته کرد رواست
عوض دو، چهار در بر جاست
زین ستان، زان برو به پیروزی
گرد عالم همی طلب روزی
چون اجل ناگهان فراز آید
کار دنیا همه مجاز آید
باز ماند دو دست و پای از کار
بدل چار، بدهدت دو چهار
در لحد هر چهار بسته شود
هشت جنت تو را خجسته شود
هشت در بر تو باز بگشایند
حور و غلمان تو را به پیش آیند
تا به هر در چنانکه خواهی شاد
می روی ناوری ز دنیا یاد

«حدیقة الحقیقه، سنایی غزنوی»

تبیاد (تبیان+ادبیات - بعضی اضافات) :

سنایی که نور بر مزارش ببارد (چنانکه نامش نیز به معنای روشنایی است ) خیال ما را آسوده کرد ، چراکه آب پاکی را بر دست ذهن آشفته ما ریخت و فرمول نهایی "روزی خواری "  در دنیا را برایمان رو کرد و آن هم به این شرح :

آن روز که جنین بودیم تنها از 1 منبع ارتزاق می کردیم ، خون . چون به دنیا آمدیم آن منبع مسدود شد و 2 سینه مادر 2 سال سیر از شیرمان کرد چون مدت شیرخوارگی به سر آمد 4 عضو فعال (2دست و 2 پا ) در اختیارمان گذاشت تا آنچه نیاز داریم تامین کنیم.

تا همین جا هم برای ما که از ریاضی به 4 عمل اصلی اکتفا کردیم مکشوف است که هر 1 ی که بسته شد 2 یی باز شد و هر 2 یی که بسته شد 4 ی باز شد و این تصاعد شریف وقتی به مرگ خواهد انجامید و 4 بسته شود و 8 ی باز شود ، 8 باغ بهشت...

در لحد هر چهار بسته شود

هشت جنت تو را خجسته شود

هشت در بر تو باز بگشایند

حور و غلمان تو را به پیش آیند

تا به هر در چنانکه خواهی شاد

می روی ناوری ز دنیا یاد

امروز روز نگرانی برای روزی نیست ، روز روشن اطمینان به خدا و آرامشی تصاعدی است .