تبیان، دستیار زندگی
با حرکت دادن صفحه توسط کلید های چپ و راست توپ ها را حفظ کنید.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آزمون سرعت و دقت

با حرکت دادن صفحه توسط کلید های چپ و راست توپ ها را حفظ کنید.

دریافت بازی