تبیان، دستیار زندگی
گلوله های آتش بر روی ماشین می ریزند با استفاده از کلید های جهت دار مسیر خود را تغییر دهید.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ماشین بازی

گلوله های آتش بر روی ماشین می ریزند با استفاده از کلید های جهت دار مسیر خود را تغییر دهید.

دریافت بازی