تبیان، دستیار زندگی
خانه ای که می توانید ابتدا رنگ آن را عوض کنید، ابتدای بازی مشخص می شود سپس با کلیک روی رنگهای پایین می توانید رنگ هر خانه را مانند خانه های کناری تغییر دهید و رنگ همه خانه های همرنگ را با هم تغییر دهید تا همه صفحه یکرنگ شود....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حمله ویروس ها

خانه ای که می توانید ابتدا رنگ آن را عوض کنید، ابتدای بازی مشخص می شود سپس با کلیک روی رنگهای پایین می توانید رنگ هر خانه را مانند خانه های کناری تغییر دهید و رنگ همه خانه های همرنگ را با هم تغییر دهید تا همه صفحه یکرنگ شود.دقت کنید که تعداد دفعاتی که می توانید کلیک کنید محدود است.

دریافت بازی