تبیان، دستیار زندگی
با تکه های داده شده مسیری برای میمون بسازید تا از دریاچه رد شود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

میمون

با تکه های داده شده مسیری برای میمون بسازید تا از دریاچه رد شود.

دریافت بازی