تبیان، دستیار زندگی
باید همه موز ها را جمع کنید تا جای فرود ظاهر شود و روی آن فرود بیایید و با جمع کردن میوه های دیگر امتیاز خود را زیاد کنید.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

میمون و میوه

باید همه موز ها را جمع کنید تا جای فرود ظاهر شود و روی آن فرود بیایید و با جمع کردن میوه های دیگر امتیاز خود را زیاد کنید.

دریافت بازی