تبیان، دستیار زندگی
با استفاده از چرخاندن لوله ها (به وسیله کلیک ری آنها) مسیری به لوله انتهایی بسازید و بعد روی شیر آب کلیک کنید تا به مرحله بعد بروید.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

لوله کشی

با استفاده از چرخاندن لوله ها (به وسیله کلیک ری آنها) مسیری به لوله انتهایی بسازید و بعد روی شیر آب کلیک کنید تا به مرحله بعد بروید.

دریافت بازی