تبیان، دستیار زندگی
امتیازهایی که روی زمین به صورت رندوم قرار می گیرد را جمع کنید. قطب نمای گوشه چپ بالا نشان می دهد که امتیاز بعدی کجا قرار دارد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مار

امتیازهایی که روی زمین به صورت رندوم قرار می گیرد را جمع کنید. قطب نمای گوشه چپ بالا نشان می دهد که امتیاز بعدی کجا قرار دارد.

دریافت بازی