• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1387/03/01
  • تاريخ :

اسکواش

بازیکن ها باید توپ را به نوبت به دیوار مقابل بزنند. هر بازیکن که توپ را می زند بازیکن دیگر باید قبل از اینکه توپ 2 بار به زمین برخورد کند آن را بزند و همینطور توپ قبل از اینکه به دیوار پشتی برخورد کند باید زده شود. شما فقط در صورتی امتیاز می گیرید که خودتان سرویس را زده باشید.

 

 

دریافت بازی

UserName