تبیان، دستیار زندگی
شبكه خصوصی مجازی یاVirtual Private Network كه به اختصارVPN نامیده می شود، امكانی است برای انتقال ترافیك خصوصی بر روی شبكه عمومی. معمولا  ازVPN برای اتصال دو شبكه خصوصی از طریق یك شبكه عمومی مانند اینترنت استفاده می شود.منظو...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مقدمه ای بر شبكه خصوصی مجازی (VPN)


شبكه خصوصی مجازی یاVirtual Private Network كه به اختصارVPN نامیده می شود، امكانی است برای انتقال ترافیك خصوصی بر روی شبكه عمومی. معمولا  ازVPN برای اتصال دو شبكه خصوصی از طریق یك شبكه عمومی مانند اینترنت استفاده می شود.منظور از یك شبكه خصوصی شبكه ای است كه بطور آزاد در اختیار و دسترس عموم نیست.VPN به این دلیل مجازی نامیده می شود كه از نظر دو شبكه خصوصی ، ارتباط از طریق یك ارتباط و شبكه خصوصی بین آنها برقرار است اما در واقع شبكه عمومی این كار را انجام می دهد. پیاده سازیVPN معمولا اتصال دو یا چند شبكه خصوصی از طریق یك تونل رمزشده انجام می شود. در واقع به این وسیله اطلاعات در حال تبادل بر روی شبكه عمومی از دید سایر كاربران محفوظ می ماند.VPN را می توان بسته به شیوه پیاده سازی و اهداف پیاده سازی آن به انواع مختلفی تقسیم كرد.

دسته بندی VPN براساس رمزنگاری

VPN را می توان با توجه به استفاده یا عدم استفاده از رمزنگاری به دو گروه اصلی تقسیم كرد:

1-

VPN

رمزشده :

VPN های رمز شده از انواع مكانیزمهای رمزنگاری برای انتقال امن اطلاعات بر روی شبكه عمومی استفاده می كنند. یك نمونه خوب از اینVPN ها ، شبكه های خصوصی مجازی اجرا شده به كمكIPSec هستند.

2-

VPN

رمزنشده :

این نوع ازVPN برای اتصال دو یا چند شبكه خصوصی با هدف استفاده از منابع شبكه یكدیگر ایجاد می شود. اما امنیت اطلاعات در حال تبادل حائز اهمیت نیست یا این كه این امنیت با روش دیگری غیر از رمزنگاری تامین می شود. یكی از این روشها تفكیك مسیریابی است. منظور از تفكیك مسیریابی آن است كه تنها اطلاعات در حال تبادل بین دو شبكه خصوصی به هر یك از آنها مسیر دهی می شوند. (MPLS VPN) در این مواقع می توان در لایه های بالاتر از رمزنگاری مانندSSL استفاده كرد.

هر دو روش ذكر شده می توانند با توجه به سیاست امنیتی مورد نظر ، امنیت مناسبی را برای مجموعه به ارمغان بیاورند، اما معمولاVPN های رمز شده برای ایجادVPN امن به كار        می روند. سایر انواعVPN مانندMPLS VPN بستگی به امنیت و جامعیت عملیات مسیریابی دارند.

دسته بندی VPN براساس لایه پیاده سازی

VPN بر اساس لایه مدلOSI كه در آن پیاده سازی شده اند نیز قابل دسته بندی هستند. این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است. برای مثال درVPN های رمز شده ، لایه ای كه در آن رمزنگاری انجام می شود در حجم ترافیك رمز شده تاثیر دارد. همچنین سطح شفافیتVPN برای كاربران آن نیز با توجه به لایه پیاده سازی مطرح می شود.

1-

VPN

لایه پیوند داده :

با استفاده ازVPN های لایه پیوند داده می توان دو شبكه خصوصی را در لایه 2 مدلOSI با استفاده از پروتكلهایی مانندATM یاFrame Relay به هم متصل كرد.با وجودی كه این مكانیزم راه حل مناسبی به نظر می رسد اما معمولا روش ارزنی نیست چون نیاز به یك مسیر اختصاصی لایه 2 دارد. پروتكلهایFrame Relay وATM مكانیزمهای رمزنگاری را تامین نمی كنند. آنها فقط به ترافیك اجازه می دهند تا بسته به آن كه به كدام اتصال لایه 2 تعلق دارد ، تفكیك شود. بنابراین اگر به امنیت بیشتری نیاز دارید باید مكانیزمهای رمزنگاری مناسبی را به كار بگیرید.

2-

VPN

لایه شبكه :

این سری ازVPN ها با استفاده ازtunneling لایه 3 و/یا تكنیكهای رمزنگاری استفاده می كنند. برای مثال می توان بهIPSec Tunneling و پروتكل رمزنگاری برای ایجادVPN اشاره كرد.مثالهای دیگر پروتكلهایGRE وL2TP هستند. جالب است اشاره كنیم كهL2TP در ترافیك لایه 2 تونل می زند اما از لایه 3 برای این كار استفاده می كند. بنابراین درVPN های لایه شبكه قرار می گیرد. این لایه برای انجام رمزنگاری نیز بسیار مناسب است. در بخشهای بعدی این گزارش به این سری ازVPN ها به طور مشروح خواهیم پرداخت.

3-

VPN

لایه كاربرد :

اینVPN ها برای كار با برنامه های كاربردی خاص ایجاد شده اند.VPN های مبتنی برSSL از مثالهای خوب برای این نوع ازVPN هستند.SSL رمزنگاری را بین مرورگر وب و سروری كهSSL را اجرا می كند، تامین          می كند.SSH مثال دیگری برای این نوع ازVPN ها است.SSH به عنوان یك مكانیزم امن و رمز شده برایlogin به اجزای مختلف شبكه شناخته می شود. مشكلVPNها در این لایه آن است كه هرچه خدمات و برنامه های جدیدی اضافه می شوند ، پشتیبانی آنها درVPN نیز باید اضافه شود.

دسته بندی VPN براساس كاركرد تجاری

VPN را برای رسیدن به اهداف تجاری خاصی ایجاد می شوند. این اهداف تجاری تقسیم بندی جدیدی را برایVPN بنا می كنند .

1-

VPN

اینترانتی :

این سری ازVPN ها دو یا چند شبكه خصوصی را در درون یك سازمان به هم متصل می كنند. این نوع ازVPN زمانی معنا می كند كه می خواهیم شعب یا دفاتر یك سازمان در نقاط دوردست را به مركز آن متصل كنیم و یك شبكه امن بین آنها برقرار كنیم.

VPN

اكسترانتی :

این سری ازVPN ها برای اتصال دو یا چند شبكه خصوصی از دو یا چند سازمان به كار می روند. از این نوعVPN معمولا برای سناریوهایB2B كه در آن دو شركت می خواهند به ارتباطات تجاری با یكدیگر بپردازند، استفاده می شود.

برگرفته از سایت www.ircert.com