تبیان، دستیار زندگی
فعالیتهایی برای کشف رابطه رنگ و نور جذبی
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نور مرئی

نور مرئی

اهداف

دانش آموزان:

 • نور مرئی را درک خواهند کرد.
 • ارتباطی بین نور مرئی و جذب گرما برقرار خواهند کرد.

اهداف: دانش آموزان:

 1. خواهند توانست مطالب اصلی نور مرئی را توضیح دهند.
 2. یک آزمایش جذب نور انجام دهند.
 3. مشاهداتشان را در طول آزمایش در جدول بنویسند.
 4. در مورد این که چگونه رنگ بر جذب نور تاثیر می گذارد، بر اساس اطلاعات جمع آوری شده در طول آزمایش، نتیجه گیری کنند.

وسایل لازم

 • باریکه هایی از کاغذ رنگی که روی آنها این جملات نوشته شده است: - نور مرئی را توضیح دهید. - یک آزمایش جذب نور ترتیب دهید. - اطلاعات به دست آمده در طول آزمایش را در جدول وارد کنید. - درباره جذب نور، بر اساس اطلاعات آزمایش، نتیجه گیری کنید.
 • جدول جیبی
 • منشور ( برای هر دانش آموز، یکی )
 • دماسنج ( برای هر دانش آموز 5 عدد )
 • برگه های 6×3 کاغذ رنگی کاردستی ( قرمز، زرد، آبی، سفید، مشکی ) ( برای هر گروه از دانش آموزان، یک مجموعه )
 • برگه کاغذ سفید ( برای هر دانش آموز، یکی )
 • برگه های کاغذ یادداشت ( برای هر دانش آموز، یکی )
 • مداد رنگی ( برای هر دانش آموز، یک بسته )
 • کامپیوتر ( برای هر دانش آموز، یکی )

روش تدریس

مقدمه:

 1. قبل از اینکه دانش آموزان وارد کلاس شوند. منشورها را روی میزهایشان بگذارید.
 2. به آنها نشان دهید منشور را چطور نگه دارند تا رنگین کمان تشکیل شود.
 3. رنگهای طیف را دوره کنید.

اهداف درس را با کمک از جملات رنگی نوشته شده و جدول جیبی بیان کنید – امروز می خواهیم:

الف- نور مرئی را تعریف کنیم.

ب- آزمایشی برای جذب نور ترتیب دهیم.

ج- اطلاعات به دست آمده از آزمایش را در جدول وارد کنیم.

د- درباره جذب نور، بر اساس اطلاعات به دست آمده از آزمایش، نتیجه گیری کنیم.

تمرکز درس:

درباره تعریف نور مرئی صحبت کنید: " نور مرئی از تمام رنگهای رنگین کمان درست شده؛ نوری است که ما می توانیم ببینیم؛ نور سفید، نور مرئی است.

از دانش آموزان بخواهید منشورهایشان را نگه دارند و خودشان رنگین کمان درست کنند. توضیح دهید که " زمانی که نور به منشور می تابد، منشور، نور سفید را به رنگهای رنگین کمان تقسیم می کند. "

درباره جذب نور و انعکاس نور صحبت کنید و این که این پدیده ها چطور به درجه حرارت یک شی ء بستگی دارد.

آزمایش و ابزار آن را معرفی کنید.

دانش آموزان را به گروه های پنج تایی تقسیم کنید.

ابزار را بین گروه ها تقسیم کنید.

از دانش آموزان بخواهید آزمایش جذب نور را انجام دهند:

الف- دماسنج ها را روی لبه پنجره بگذارند.

ب- هر کدام از دماسنج ها را با کاغذ رنگی های مختلفی بپوشانند.

ج- از آنها بخواهید سر میزهایشان برگردند.

د- از هر کدام از گروه ها بخواهید پیش بینی کنند هر کدام از رنگهای کاغذ رنگی ها چه حد گرما دریافت می کند. ( این پیش بینی ها را روی تخته بنویسید. )

ه- از دانش آموزان بخواهید درجه حرارت هر یک از دماسنج ها را روی کاغذ یادداشت بنویسند.

و- از آنها بخواهید اطلاعاتی را که جمع کرده اند وارد کامپیوتر کنند.

ز- به آنها بگویید از اطلاعات به دست آمده یک نمودار رسم کنند.

ح- از آنها بخواهید درباره نتایجشان با بقیه صحبت کنند، هم چنین نتایج واقعی را با نتایجی که قبلا پیش بینی کرده بودند و روی تخته نوشته اید، مقایسه کنند.

ط- به آنها بگویید نتیجه گیری کنند چه رنگی بر جذب نور تاثیر می گذارد.

نتیجه:

 1. به جدول جیبی که اهداف را در آن نوشته اید، مراجعه کنید. از این اهداف به عنوان دوره درس استفاده کنید.
 2. از بچه ها بپرسید سوال یا نظری دارند؟
 3. از دانش آموزان بخواهید چند خطی در دفترشان بنویسند و توضیح دهند چه چیزی یاد گرفته اند.

ارزشیابی

 1. به پیشرفت دانش آموز دقت کنید.
 2. از تکمیل نمودار تمرین، مطمئن شوید.
 3. به مواردی که در مجله می نویسند پاسخ دهید و آنها را ارزیابی کنید.

توسعه

فوق برنامه

دانش آموزان فصلی را انتخاب خواهند کرد و انشایی در مورد این که چه رنگ هایی برای این فصل، مناسب است، خواهند نوشت. در این انشا توضیح خواهند داد چرا این رنگها را برای این فصل، انتخاب کرده اند.

مترجم: فاطمه وفایی