تبیان، دستیار زندگی
در این فعالیت می توانید خودتان نحوه کار دیاپازون و چیزهایی را که درباره صوت به ما می آموزد، یاد بگیرید.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دیاپازون

دیاپازون

اهداف:

 • مقایسه ی صداهایی که با دیاپازون تولید می شوند.
 • بررسی رفتار امواج صوتی در محیط های مختلف.

روش کار:

 1. دیاپازونی برداشته و با یک درپوش لاستیکی به آن ضربه بزنید. به صدای تولید شده به دقت گوش کنید. این کار را برای 4 دیاپازون تکرار کنید تا زمانی که همه ی آنها به صدا درآیند. یادتان باشد که با هیچ سطح دیگری به دیاپازون ضربه نزنید!
 2. صداهای تولید شده را به ترتیب از بیشترین تا کمترین طبقه بندی کنید.
 3. اکنون دیاپازون را روی تکه چوب ضخیمی قرار داده و به صدای تولید شده در چوب خوب گوش کنید و صدا را با حالت قبل مقایسه کنید. برای هر چهار دیاپازون این کار را تکرار کنید.
 4. آزمایش را با یک تکه چوب نازک هم امتحان کنید.
 5. دیاپازون را درون فنجان محتوی آب قرار دهید و رفتار آب را در مقابل آن ثبت کنید. از دوست خود بخواهید تا فنجان آب را کنار گوش خود قرار داده و دیاپازون را در آب بگذارید. اکنون صدای تولید شده در آب را با دفعات قبل مقایسه کنید. آزمایش را برای چهار دیاپازون و در ارتفاع های مختلف آب تکرار کنید.

دیاپازون

طول موج بر حسب متردر ارتفاع زیاد آبدر ارتفاع متوسط آبدر ارتفاع کم آبتکه چوب نازکتکه چوب ضخیمصدا (زیاد، متوسط، کم) دیاپازون (بر حسب هرتز) HZ
C
       G
       E
       C

تحلیل / نتیجه گیری:

 1. کدام دیاپازون زیرترین صدا را تولید کرد؟
 2. کدام دیاپازون بم ترین صدا را تولید کرد؟
 3. صداهای تولید شده چه رابطه ای با بسامدها داشتند؟
 4. وقتی صدا از میان چوب ضخیم عبور می کند، چه روی می دهد؟
 5. چوب نازک چطور؟
 6. وقتی دیاپازون را در آب قرار دادید، چه اتفاقی افتاد؟
 7. کدام دیاپازون بیشتر از بقیه واکنش نشان داد؟
 8. توضیح دهید صداهای تولید شده در ارتفاع های مختلف آب چه تغییری می کند؟
 9. با داشتن بسامد هر یک از دیاپازون ها، سرعت صدا در هوا را بر حسب متر بر ثانیه به دست آورید و از معادله های مربوط (مناسب) استفاده کرده و طول موج هر یک از دیاپازون ها را پیدا کنید.

نتیجه گیری:

آنچه را از این آزمایش یاد گرفتید بنویسید.

مترجم: بدری سید جلالی