تبیان، دستیار زندگی
مامان! مامان بیا!؟ بیا!؟ زنبور داره این گل رو نیش می زنه (مامان می خنده).
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

زنبور

زنبور

مبینا که لبه باغچه نشسته بود سرش رو برگردوند به طرف مادرش که داشت به گلهای توی باغچه آب می داد و گفت:

- مامان! مامان بیا!؟ بیا!؟ نگا کن این زنبوره داره گل رز من رو نیش می زنه؟

مامان شیر آب رو بست و کنار مبینا نشست و با لبخند گفت: زنبور که گل رو نیش نمی زنه دخترم. اون شهد گل رو می خوره تا با کمک دوستاش تو کندو برای ما عسل درست کنه.

زنبور

- کندو چیه؟ شهد یعنی چی؟

مامان دستی روی موهای مبینا کشید و گفت: عزیزم، کندو خونه ی زنبور عسل است. شهد هم غذای زنبوراست که خدا براشون تو گل ها گذاشته تا هم به عنوان غذا مصرفش کنن و هم با استفاده از اون برای ما عسل درست می کنن.

                                                                                                                                                       مینا بیابانی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.