تبیان، دستیار زندگی
سوره تین
سوره تین
سوره تین
تین به معنی انجیر است. نام کوهی که شهر دمشق روی آن واقع شده، تین است و نام کوهی که شهر بیت المقدس بر آن واقع شده، زیتون است. و گفته اند که علت نام گذاری این کوه ها این است که روی یکی انجیر و دیگری زیتون می روید.
 سوره انشراح
 سوره انشراح
 سوره انشراح
انشراح به معنی گشودن، باز کردن و گستردن است. و شرح صدر، یعنی باز شدن سینه، به معنی برطرف شدن دلتنگی و یافتن حوصله و قدرت تحمل است.
 سوره ضحی
سوره ضحی
سوره ضحی
ضحی به معنی نور خورشید و روز است. ضحی موقعی از روز است که آفتاب بالا آمده و نورش به همه جا می رسد.
 سوره اللیل
سوره اللیل
سوره اللیل
این سوره در مکه نازل شده است و بیست و یک آیه دارد. لیل به معنی شب است. نام این سوره از آیه‌ی اول گرفته شده است.
سوره شمس
سوره شمس
سوره شمس
این سوره در مکه نازل شده است و پانزده آیه دارد. شمس به معنی خورشید است. نام این سوره از ‌آیه‌ی اول آن گرفته شده است.
سوره بلد
سوره بلد
سوره بلد
این سوره در مکه نازل شده است و بیست آیه دارد. بلد به معنی شهر و سرزمین است و در این سوره، منظور شهر مکه است که از ابتدا حرمت داشته است.
سوره غاشیه
سوره غاشیه
سوره غاشیه
این سوره در مکه نازل شده است و بیست و شش آیه دارد. غاشیه یعنی پوشاننده، یکی از نام های روز قیامت است؛ زیرا روز قیامت همه را در پوشش خود قرار می دهد و شامل حال همه می شود. نام این سوره از آیه ی آن گرفته شده است.
سوره الاعلی
سوره الاعلی
سوره الاعلی
این سوره در مکه نازل شده است و نوزدده آیه دارد. اعلی به معنی برتر و بالاتر است. اسم این سوره از آیه ی اول آن گرفته شده است...
سوره بروج
سوره بروج
سوره بروج
این سوره در مکه نازل شده است و بیست و دو آیه دارد. بروج جمع برج است و برج به معنی هر چیز پیدا و آشکار است...
سوره انفطار
سوره انفطار
سوره انفطار
این سوره در مکه نازل شده است و نوزده آیه دارد. انفطار به معنی شکافتن است. نام این سوره از آیه ی اول آن گرفته شده است...
سوره تکویر
سوره تکویر
سوره تکویر
این سوره در مکه نازل شده است و بیست و نه آیه دارد.کلمه تکویر به معنی درهم و پیچیده شدن و تاریک شدن است. نام این سوره از آیه ی اول آن گرفته شده است...