تبیان، دستیار زندگی
ساحل تو
ساحل تو
ساحل تو
ماهی سرخ تنگ بلور دلم هوای تو را دارد یا مهدی (عج)، هوای رسیدن و دریایی شدن...
تا حضورت...
تا حضورت...
تا حضورت...
پر می کشم و تا حضورت می آیم. می خواهم دست های سخاوتت را در برابرم بگیری تا در آن ها لانه کنم ...
بی تو
بی تو
بی تو
بی تو غریبم، با همه چیز، با همه کس حتی با خویشتن خویش! ...
خداوند همه جا هست
خداوند همه جا هست
خداوند همه جا هست
امروز صبح وقتی بابا برای خواندن نماز صبح صدایم کرد هر چه قدر تو رختخوابم غلت خوردم نتونستم از جام بلند بشم و پیش خودم گفنم بابا که رفت پس دیگه برای چی بلند بشم؟