تبیان، دستیار زندگی
(5) پرواز 4721 - پاریس تهران - تاریخ انقلاب - قسمت پنجم
(5) پرواز 4721 - پاریس تهران - تاریخ انقلاب - قسمت پنجم
(5) پرواز 4721 - پاریس تهران - تاریخ انقلاب - قسمت پنجم
نبردهای خیابانی همچنان ادامه یافت. پادگان های لویزان و سلطنت آباد به دست مردم افتاد. مردم، کاخ شاه را هم به تصرف درآوردند. تمام کوچه ها و خیابان ها با کیسه های شن سنگربندی شده بود و محله های تهران به سنگرها و دژهای نظامی شباهت پیدا کرده بودند.
(1)پرواز 4721 - پاریس تهران- تاریخ انقلاب قسمت اول
(1)پرواز 4721 - پاریس تهران- تاریخ انقلاب قسمت اول
(1)پرواز 4721 - پاریس تهران- تاریخ انقلاب قسمت اول
پس از نخس ت وزیری بختیار، رفت و آمدهای سیاستمداران ایرانی و خارجی به نوفل لوشاتو شروع می شود. از ایران و کشورهای اروپایی، آسیایی و آمریکایی به سراغ آیت الله خمینی می روند و به ایشان می گویند: به رفتن شاه راضی شوید،
(2) پرواز 4721 - پاریس تهران- تاریخ انقلاب
(2) پرواز 4721 - پاریس تهران- تاریخ انقلاب
(2) پرواز 4721 - پاریس تهران- تاریخ انقلاب
گروهی از روحانیون مبارز تهران و مدرسین حوزه عملیۀ قم و نمایندگان روحانیت مبارز شهرستان ها از ساعت 9 صبح هشتم بهمن ماه، به عنوان اعتراض به بسته شدن فرودگاه و جلوگیری از بازگشت امام خمینی، در محل مسجد دانشگاه متحصن شدند. تعداد روحانیون مبارز از صبح تا
انتخابی دیگر - حماسه ایران -قسمت سیزدهم
انتخابی دیگر - حماسه ایران -قسمت سیزدهم
انتخابی دیگر - حماسه ایران -قسمت سیزدهم
عد از حادثه دردناک هفتم تیر، امام خمینی برای آن که انتخابات ریاست جمهوری تحت الشعاع مسائل دیگر قرار نگیرد، در پیامی، مردم را به شرکت فعال در انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات میان دوره ای مجلس دعوت کردند و از آن ها خواستند به وظیفه ی شرعی خود عمل کنند.