تبیان، دستیار زندگی
1-   اگر كتاب نباشد ، روح بشر پرورش نمی یابد. 2- دانش ، میراثی گرانبها و آداب ، زینتی دایمی و فكر ، آیینه ای است صاف و شفاف و حوادث عبرت انگیز ، بیم دهنده و اندرزگوست و برای تأدیب خویشتن همین بس كه آنچه ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دانش میراثی ارزشمند

1-   اگر كتاب نباشد ، روح بشر پرورش نمی یابد.

2- دانش ، میراثی گرانبها و آداب ، زینتی دایمی و فكر ، آیینه ای است صاف و شفاف و حوادث عبرت انگیز ، بیم دهنده و اندرزگوست و برای تأدیب خویشتن همین بس كه آنچه برای دیگران نمی پسندی ترك كنی.

3-   دانش ، میراثی است ارزشمند ، و فضیلت ارزشی است برای انسان .

4- علم به آموختن نیست، بلكه علم تنها نوری است كه در قلب هركس كه خدا بخواهد او را هدایت كند می تابد ؛ پس اگر علم می خواهی باید در مرحله ی اول ، حقیقت بندگی خدا را در خود طلب كنی.

5-   علم ، میراث پیامبران است و ثروت ، مال و میراث فراعنه .

6-   علم با بخشش و انفاق كم نمی شود ، و حال آن كه ثروت با خرج كردن كم می شود.

7-   ثروت احتیاج به نگهبان دارد و حال آن كه علم نگهبانِ صاحب علم است .

8-   علم داخل كفن می شود و مال خارج از آن می ماند ، یعنی ثمرات دانش برای پس از مرگ هم مفید و سودمند است .

9-   ثروت ، هم به دست مؤمن می رسد و هم به دست كافر ، و حال آن كه علم فقط دردسترس مؤمن است .

10-تمام مردم در امر دینشان نیازمند به عالم و دانشمند ربانی اند ، در حالی كه ثروتمندان خسیس ، نیازی ندارند .

11-    علم ، انسان را برای عبور از تنگناها و رسیدن به بهشت قوت و نیرو می بخشد ، در حالی كه ثروت مانع از عبورش می گردد.

12-    كسی كه برای یادگیری و آموختن دانش ساعتی ، كوچكی و ذلت را تحمل نكند ، تا ابد در ذلت و خواری جهل و نادانی باقی می ماند.

13-كسی كه از پرسیدن و یادگیری دانش خجالت بكشد ، علمش اندك خواهد بود .

14-    علمای راستین سعی در به كارگیری دانش خود دارند ، ولی سفیهان ( نادانان ) فقط در پی یادگیری و بازگو كردن آن برای دیگران هستند.

15-    پست ترین دانش ها آن است كه تنها روی زبان متوقف شود و برترین دانش ها آن است كه در اعضاء و جوارح آشكار گردد.

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.