تبیان، دستیار زندگی
این نوشته می تواند راهگشای شما در نوشتن طرح درسی برای تدریس جرم و وزن باشد.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جرم در مقابل وزن

جرم در مقابل وزن

چكیده

این نوشته می تواند راهگشای شما در نوشتن طرح درسی برای تدریس جرم و وزن باشد.

اهداف

هدف از این روش تدریس، آشنا کردن دانش آموزان با مفاهیم جرم و وزن و مهارت اندازه گیری است.

وسایل لازم

  • ترازو
  • گیره
  • 3 بشر در حجم های 1000، 500 و 100 میلی لیتری
  • اسفنج بزرگ
  • کلاف نخ
  • واشرهای کوچک
  • 6 پایه
  • یک لیوان برنج ( یا ماسه ریز)
  • کرونومتر
  • متر

روش تدریس

این درس با جلسه بارش فکری درباره رابطه و پیش آموخته های دانش آموزان از مفاهیم وزن و جرم آغاز می شود. دانش آموزان را تشویق کنید تا نظراتشان را درباره این دو مفهوم در کلاس بیان و درباره آن بحث کنند و برای اثبات درستی نظرشان، آزمایشی طراحی کنند. گام دوم این فرایند، ارایه مفاهیم اتم و چگالی است. برای شبیه سازی اتم های ماده از دانه های ریز می توان استفاده کرد. از یکی از دانش آموزان کلاس بخواهید تا ابتدا جرم یک بشر خالی 100 میلی لیتری و سپس بشر پر از دانه را اندازه بگیرد. از دانش آموز دیگری بخواهید تا جرم بشر خالی را از جرم بشر پر کم کند و حاصل را بر جرم آن تقسیم کند. این رویه را با بشرهای 500 و 1000 میلی لیتری نیز تکرار کنید و از دانش آموزان بخواهید تا درباره نتایج حاصله بحث کنند.

گام سوم این فرایند، تقسیم کلاس به گروه های چهار نفره است. به هر گروه مقداری نخ، 4 واشر، یک پایه، کرونومتر و یک متر فلزی بدهید. از هر گروه بخواهید با کمک وسیله هایی که در اختیار دارند، یک آونگ بسازند. برای این کار می توان از واشر به عنوان وزنه آونگ و از نخ کاموا به عنوان بازوی آن استفاده کرد. از هر گروه بخواهد تا تعداد نوسانات آونگ را در مدت زمان 30 ثانیه اندازه بگیرند. حال، به جای یک واشر، ابتدا دو و سپس سه و چهار واشر به انتهای نخ ببندید و آزمایش را تکرار کنید.

ارزشیابی

از دانش آموزان بخواهید نمودار تعداد نوسانات بر حسب تعداد واشرها را در مدت زمان 30 ثانیه رسم کنند. از دانش آموزان کلاس انتظار می رود تا بتوانند در آزمایش نخست، چگالی سه بشر را بیابند و نتایج را با هم مقایسه کنند. از هر دانش آموز بخواهید تا در برگه ای مشاهدات و یافته های خود درباره جرم و وزن را نوشته و با کمک اینترنت در این زمینه تحقیقی انجام داده و گزارش دهد.

توسعه

برای بیشتر خواندن به منابع زیر مراجعه کنید:

چگالی

آزمایش آونگ گالیله

عوامل موثر بر نوسان آونگ در مدرسه اینترنتی

مترجم:راضیه کریمی