تبیان، دستیار زندگی
طرح درس ساده ای برای آشنایی با مدارها
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مدارهای پایه

مدارهای پایه

چكیده

طرح درس ساده ای برای آشنایی با مدارها

توضیح اولیه

از بچه ها بخواهید این کارها را انجام بدهند:

مدارهای پایه

واژگان: کلمات زیر را روی یک ورقه و یا در دفتر علوم خود تعریف کنید:

• مدار

• رسانا

• جریان

• الکترون ها

• ولتاژ

• مدار سری

• مدار موازی

• مقاومت

هنگام رسم نمودارهایتان از نمادهای زیر استفاده کنید:

مدارهای پایه

اهداف

دانش آموزان خواهند توانست:

 • تفاوت بین مدار بسته و مدار باز را تشخیص دهند.
 • مدارهای سری و موازی ساده و دشوار را ببندند.
 • تفاوت بین مدار سری و موازی را توضیح دهند.
 • برای ترسیم مدارهایی که بسته اند از نمادهای مخصوصش استفاده کنند.

وسایل لازم

وسایل لازم برای گروه های دو نفره:

 • سه عدد لامپ کوچک
 • سه عدد پریز
 • دو باتری نوع D
 • دو عدد کلید
 • تعدادی سیم عایق دار

روش تدریس

حالا به بچه ها بگویید:

با استفاده از وسایلی که روی میز در اختیار دارید، مدارهای زیر را ببندید:

مدارهای سری: پس از راه انداختن مدار آن را کنترل کنید. از بچه بخواهید با استفاده از نمادهای یاد شده، مداری را که بسته اند رسم کنند.

الف) با استفاده از یک لامپ، باتری ها و سیم ها یک لامپ را روشن کنید.ب) اکنون با باتری ها و سیم ها دو لامپ را روشن کنید.
ج) با استفاده از سه لامپ، باتری ها و سیم ها، سه لامپ را روشن کنید.درمورد روشنایی لامپ ها در هر مدار به چند نکته ای پی بردیده اید؟

پس از روشن کردن هر سه لامپ، پیچ یکی از لامپ ها را شل کنید (یکی از لامپ ها را از مدار خارج کنید) آنچه روی می دهد را ثبت کنید.

پیچ رامجددا محکم کنید، چه رخ می دهد؟

د) با استفاده از یک لامپ و یک کلید مداری ببندید که بتوانید با کلید، لامپ را روشن و خاموش کنید.
ه) با استفاده از 2 لامپ ، باتری ها و سیم ها و یک کلید، مداری ببندید که بتوانید هر دو لامپ را همزمان با کلید خاموش و روشن کنید.و) با استفاده از 3 لامپ، باتری ها، سیم ها و یک کلید مداری ببندید که بتوانید هر سه لامپ را همزمان با کلید خاموش و روشن کنید.

ز) آیا می توانید با داشتن 3 لامپ و یک کلید فقط یکی یا فقط دو تا از لامپ ها را روشن کنید؟ چرا بله؟ چرا خیر؟

توضیح دهید چه چیزی سبب باز یا بسته بودن مدار می شود؟

مدارهای موازی: پس از رسم مدارها درستی آنها را کنترل کنید.

ک) با استفاده از دو لامپ و دو باتری و چند سیم، دو تا لامپ را روشن کنید. پس از روشن شدن هر دو پیچ یکی را شل کنید، چه رخ می دهد؟ اگر هر دو لامپ خاموش شدند، مدار را امتحان کنید (دوباره ببندید)ل) سه لامپ را روشن کنید. پیچ یکی از لامپ ها را شل کنید. برای دو لامپ دیگر چه اتفاقی می افتد؟ پیچ دو لامپ را شل کنید، برای لامپ سوم چه اتفاقی می افتد؟

م) با استفاده از کلید دو تا از لامپ ها را همزمان خاموش و روشن کنید.

ن) وقتی یکی از لامپ ها روشن است ، دیگری را با یک کلید خاموش و روشن کنید.

ح) چالش: 2 لامپ را با کلید خاموش و روشن کنید در حالیکه لامپ سوم روشن بماند.

ط) چالش: با استفاده از 2 کلید و 3 لامپ، چه ترکیبات دیگری می توانید ایجاد کنید؟

ارزشیابی

 1. تفاوت های بین مدار بسته و مدار باز را شرح دهید:
 2. در مدارهای سری با افزودن لامپ های اضافی چه تغییری در روشنایی لامپ ها مشاهده خواهید کرد؟
 3. در مدارهای موازی با افزودن لامپ های اضافی چه تغییری در روشنایی لامپ ها مشاهده خواهید کرد؟
 4. حذف یکی از لامپ ها و یا باز و بسته کردن کلید چه تاثیری بر یک مدار سری خواهد گذاشت؟
 5. حذف یکی از لامپ ها و یا باز و بسته کردن کلید چه تاثیری بر یک مدار موازی خواهد گذاشت؟
 6. به شکل های زیر نگاه کنید، تمام اجزای مدار را نام گذاری کرده و بگویید کدام مداری سری و کدام موازی است؟
مدارهای پایه

توسعه

منابع Online:

 • این سایت اطلاعات پایه ی خیلی خوب در رابطه با مدارها دارد:

http://www.energyquest.ca.gov/story/chapter40.html

 • این یک سایت آموزنده با شکل های خیلی خوب است:

http://www.glenbrook.k12.il.us

 • این یک سایت محاوره ای با استفاده از برنامه ی Flash است که می توانید قبل یا بعد از آزمایش به آن رجوع کنید.

Http://www.thetech.org/exhibits/online/topics/1xa-flash.html

 • دانش آموزان کلاس های بالاتر و یا دانش آموزانی که قبلا این آزمایش را انجام داده اند، می توانند درس مدارها را به صورت online از این سایت محاوره ای امتحان کنند:

http://www.schoolsience.co.uk

مترجم: بدری سید جلالی