تبیان، دستیار زندگی
از کلیدهای چپ و راست برای حرکت استفاده کنید. هر جفت درخت یک دروازه است که شما باید از بین آنها عبور کنید اگر از بین هر کدام از آنها عبور نکنید 5 ثانیه به زمان سپری شده شما اضافه می شود.مراقب باشید به سخره ها برخورد نکنید و سعی کنید در کمترین زمان مسیر را
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اسکی روی برف

از کلیدهای چپ و راست برای حرکت استفاده کنید. هر جفت درخت یک دروازه است که شما باید از بین آنها عبور کنید اگر از بین هر کدام از آنها عبور نکنید 5 ثانیه به زمان سپری شده شما اضافه می شود.مراقب باشید به صخره ها برخورد نکنید و سعی کنید در کمترین زمان مسیر را طی کنید.

دریافت بازی