تبیان، دستیار زندگی
با نگه داشتن دکمه چپ موس قدرت ضربه را تعیین کنید و با رها کردن آن ضربه بزنید. باید حریف ها را با توپ بزنید تا امتیاز بگیرید.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

هاکی

با نگه داشتن دکمه چپ موس قدرت ضربه را تعیین کنید و با رها کردن آن ضربه بزنید. باید حریف ها را با توپ بزنید تا امتیاز بگیرید.

دریافت بازی