تبیان، دستیار زندگی
توپ نباید به دیواره ها برخورد کند. با استفاده از کلیدهای چهار جهت آن را به مقصد برساتید.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

توپ لغزنده

توپ نباید به دیواره ها برخورد کند. با استفاده از کلیدهای چهار جهت، آن را به مقصد برسانید.

دریافت بازی