تبیان، دستیار زندگی
1-    همت آن است كه هیچ حادثه  و عارضه ای مانع آن نگردد. (ابن عطا ) 2-    لذتی كه از علم حاصل می شود بی آلایش است.( افلاطون ) 3-    مزیت باسوادان بر بی سوادا...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بزرگان جهان معتقدند كه ...

1-    همت آن است كه هیچ حادثه  و عارضه ای مانع آن نگردد. (ابن عطا )

2-    لذتی كه از علم حاصل می شود بی آلایش است.( افلاطون )

3-    مزیت باسوادان بر بی سوادان همانند برتری زندگان بر مردگان است. ( ارسطو )

4-    هر چه زیادتر مطالعه كنیم زیادتر به عظمت عالم و كوچكی خود پی می بریم و از فهم اسرارهستی ناامیدتر می شویم. ( حسینعلی راشد )

5-    هیچ چیز چون خوی خوش نیست . هیچ دانشی چون پیش اندیشی نیست و هیچ پرهیزگاری چون بی آزاری نیست. ( بزرگمهر )

6-    آن سخنگویی كه درحضور تو نام دیگری را به زشتی به زبان آورد ، بدان كه تو نیز دومی آن شخص خواهی بود.  (شیخ بهاءالدین )

7-    زیانكارترین عیب ها عیب خود نادیدن است. ( لقمان )

8-    سخن در میان دو دشمن چنان گوی كه چون دوست گردند شرم زده نگردی. ( سعدی )

9-  غیبت گناهی است كه به آسانی انجام می گیرد اما چون در جامعه رایج شود آبروی مردم را بر باد می دهد ، اعتماد مردم را از یكدیگر سلب می كند و جامعه را از فوائد وجود افراد محروم می سازد. ( حسینعلی راشد )

10-كسی كه از نظر عیبجویی به مردم كند  كورعیب خودش است و كسی كه نظر به عیب خود كند كورعیب دیگران. ( ذوالنون )

11-مردمان را عیب نهانی آشكار مكن كه ایشان را رسوا كنی و خود را بی اعتماد. ( سعدی )

12-مشكل ترین چیزها این است كه انسان خود را شناسد و آسان ترین كارها این است كه از دیگران عیب جویی كند. ( لردآویبوری )

13-هر كه تفحص و تفتیش معایب دوستان كند به دشمن مانندتر است. ( معین الدین جوینی )

14-هر گاه بخواهی عیب برادرت را بازگویی،  نخست عیب خودت را به یاد آر. ( ابن عباس )

آن كس كه در راه پسند خاطر خود دست از جان می شوید بزرگ نیست ، بلكه آن كس بزرگ است كه در راه دیگران از خود می گذرد. ( سعید نفیسی )

15-اگر چیزی از زندگی وجود داشته باشد صحت است و اگر چیزی مانند آن یافت شود بی نیازی و علو طبع است. ( بزرگمهر )