تبیان، دستیار زندگی
با چرخاندن شکلها الگوی داده شده را بدست آورید.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چرخش

با چرخاندن شکلها الگوی داده شده را بدست آورید.

دریافت بازی