تبیان، دستیار زندگی
برای برنده شدن باید در پایان بازی، یعنی وقتی که همه صفحه از مهره پر شد، تعداد افراد شما بیشتر از حریف باشد. در هر نوبت، شما یک کاشی دریافت می کنید که روی آن یک عدد نوشته شده است که تعداد افراد می باشد...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تسخیر سرزمین

برای برنده شدن باید در پایان بازی، یعنی وقتی که  همه صفحه از مهره پر شد، تعداد افراد شما بیشتر از حریف باشد. در هر نوبت، شما یک کاشی دریافت می کنید که روی آن یک عدد نوشته شده است که تعداد افراد می باشد . اگر کاشی را در مجاورت افراد خود بگذارید قدرت آنها زیاد می شود ولی اگر آن را در کنار مهره حریف بگذارید، در صورتی که عدد نوشته شده بر روی کاشی شما بیشتر از کاشی مجاور حریف باشد، افراد آن کاشی به تسخیر شما در می آیند.

دریافت بازی