تبیان، دستیار زندگی
آدمک باید تمام نقطه های صفحه را بخورد تا به مرحله بعد برود و نباید به اجسام متحرک برخورد کند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بیسکویت خوری

آدمک باید تمام نقطه های صفحه را بخورد تا به مرحله بعد برود و نباید به اجسام متحرک برخورد کند.

دریافت بازی