تبیان، دستیار زندگی
با پرش هر میخ از روی میخ دیگر، میخ دوم ازبین می رود. شما باید کاری کنید که تنها یک میخ باقی بماند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

میخ و تخته

با پرش هر میخ از روی میخ دیگر، میخ دوم ازبین می رود. شما باید کاری کنید که تنها یک میخ باقی بماند.

دریافت بازی