تبیان، دستیار زندگی
با استفاده از چرخش دایره ها باید رنگها را مانند نتیجه کنار هم قرار دهید.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چرخش رنگها

با استفاده از چرخش دایره ها باید رنگها را مانند نتیجه، کنار هم قرار دهید.

دریافت بازی