تبیان، دستیار زندگی
در این صفحه تعدادی بمب وجود دارد. شما روی هر خانه که کلیک می کنید یک عدد نشان می دهد که نشان دهنده تعداد بمبهای مجاور آن خانه است. شما باید از این طریق محاسبه کنید که بمبها کجا قرار دارند و همه خانه های دیگر را کلیک کنید.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مین روب

در این صفحه تعدادی بمب وجود دارد. شما روی هر خانه که کلیک می کنید یک عدد نشان می دهد که نشان دهنده تعداد بمبهای مجاور آن خانه است. شما باید از این طریق محاسبه کنید که بمبها کجا قرار دارند و همه خانه های دیگر را کلیک کنید.

دریافت بازی