• تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1386/12/26
  • تاريخ :

جادوی ریاضی

اعداد را طوری در خانه های جدول قرار دهید که مجموع اعداد هر سطر برابر عددی شود که در کنار آن سطر نوشته شده است و این موضوع باید در مورد مجموع اعداد ستونها و قطرها هم صدق کند.

 

 

دریافت بازی

UserName