تبیان، دستیار زندگی
اعداد را طوری در خانه های جدول قرار دهید که مجموع اعداد هر سطر برابر عددی شود که در کنار آن سطر نوشته شده است و این موضوع باید در مورد مجموع اعداد ستونها و قطرها هم صدق کند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جادوی ریاضی

اعداد را طوری در خانه های جدول قرار دهید که مجموع اعداد هر سطر برابر عددی شود که در کنار آن سطر نوشته شده است و این موضوع باید در مورد مجموع اعداد ستونها و قطرها هم صدق کند.

دریافت بازی