تبیان، دستیار زندگی
مستی ز چشم دلکش میگون یار جوی ، وز جام باده کام دل بیقرار جوی ، اکنون که بانگ بلبل مست از چمن بخاست ، با دوستان نشین و می خوشگوار جوی ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مستی ز چشم دلکش میگون یار جوی

فصل بهار

مستی ز چشم دلکش میگون یار جویوز جام باده کام دل بیقرار جوی
اکنون که بانگ بلبل مست از چمن بخاستبا دوستان نشین و می خوشگوار جوی
گر وصل یار سرو قدت دست می‌دهدچون سرو خوش برآی و لب جوبیار جوی
فصل بهار باده گلبوی لاله گوندر پای گل ز دست بتی گلعذار جوی
از باغ پرس قصه بتخانه‌ی بهارو انفاس عیسوی ز نسیم بهار جوی
ای دل مجوی نافه‌ی مشک ختا ولیکدر ناف شب دو سلسله‌ی مشکبار جوی
خود را ز نیستی چو کمر در میان مبینیا از میان موی میانان کنار جوی
خواهی که در جهان بزنی کوس خسرویدر باز ملک کسری و مهر نگار جوی
بعد از هزار سال که خاکم شود غباربوی وفا ز خاک من خاکسار جوی
هر دم که بی تو بر لب سرچشمه بگذرمگردد روان ز چشمه‌ی چشمم هزار جوی
خواجو اگر چنانکه در این ره شود هلاکخونش ز چشم جادوی خونخوار یار جوی