تبیان، دستیار زندگی
صبا به تهنیت پیر می فروش آمد ، که موسم طرب و عیش و ناز و نوش آمد ، هوا مسیح نفس گشت و باد نافه گشای ، درخت سبز شد و مرغ در خروش آمد ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

صبا به تهنیت پیر می فروش آمد

گل

صبا به تهنیت پیر می فروش آمدکه موسم طرب و عیش و ناز و نوش آمد
هوا مسیح نفس گشت و باد نافه گشایدرخت سبز شد و مرغ در خروش آمد
تنور لاله چنان بر فروخت باد بهارکه غنچه غرق عرق گشت و گل به جوش آمد
به گوش هوش نیوش از من و به عشرت کوشکه این سخن سحراز هاتفم به گوش آمد
ز فکر تفرقه باز آی تا شوی مجموعبه حکم انکه چو شد اهرمن سروش آمد
ز مرغ صبح ندانم که سوسن آزادچه گوش کرد که با ده زبان خموش آمد
چه جای صحبت نامحرم است مجلس انسسر پیاله بپوشان که خرقه پوش آمد
ز خانقاه به میخانه میرود حافظمگر ز مستی زهد ریا به هوش آمد