تبیان، دستیار زندگی
بهار و گل طرب انگیز گشت و توبه شکن ، به شادی رخ گل بیخ غم زدل برکن ، رسید باد صبا غنچه در هواداری ، ز خود برون شد و بر خود درید پیراهن ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بهار و گل طرب انگیز گشت و توبه شکن

گل

بهار و گل طرب انگیز گشت و توبه شکنبه شادی رخ گل بیخ غم زدل برکن
رسید باد صبا غنچه در هواداریز خود برون شد و بر خود درید پیراهن
طریق صدق بیاموز از آب صافی دلبه راستی طلب آزادگی ز سرو چمن
ز دستبرد صبا گرد گل کلاله نگرشکنج گیسوی سنبل ببین به روی سمن
عرونس غنچه رسید از حرم به طالع سعدبه عینه دل و دین میبرد به وجه حسن
صفیر بلبل شوریده و نفیر هزاربرای وصل گل امد برون ز بیت حزن
حدیث صحبت خوبان و جام باده بگوبه قول حافظ و فتوی پیر صاحب فن