تبیان، دستیار زندگی
چهره گل اب و رنگ از روی غلمان می برد ، طره سنبل شکن بر گیسوی حور آورد ، ابر فروردین نثار از در منثور آورد ، آن یکی یاقوت رخشان از بدخشان یافته ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

باد نوروزی به بستان مشک و کافور آورد

گل

باد نوروزی به بستان مشک و کافور آوردابر فروردین نثار از در منثور آورد
چهره گل اب و رنگ از روی غلمان می بردطره سنبل شکن بر گیسوی حور آورد
آن یکی یاقوت رخشان از بدخشان یافتهآن یکی فیروزه از کان نشابور آورد
نرگس اندر باغ دارد کاسه زرین به کفجام جم گویی به شادروان شاپور آورد
باد اگر پیراهن یوسف ندارد نکهتشچشم نرگس را چرا یعقوب سان نور آورد
چون بجنبد شاخ گل بر سبزه باغ بهارگویی اندر تخت خاقان تاج فغفور آورد
بط درون شط بسان کشتی نوح است لیکغرش فواره یاد از "فار تنور" آورد
بلبل گویا فراز شاخ گل دستان سرایداستانها با سرود نای و طنبور آورد
احسن الملک است پنداری که از شعر ادیبتحفه اندر درگه "فرخنده دستور" آورد...
ادیب الممالک فراهانی